Home / Former Commission Members

Former Commission Members

University Grants Commission

List of Former Chairpersons /Vice-Chairpersons /Secretaries

Former Chairpersons

S.No Chairpersons Name Periods
1. Dr. Shanti Swarup Bhatnagar 1953 - 1955
2.Shri Humayun Kabir 1955 - 1956
3.Pt. Hridaynath Kunzru 1956 - 1956
4.Shri C.D. Deshmukh 1956 - 1961
5.Dr.V.S. Krishna 1961 - 1961
6.Dr. D.S.Kothari 1961 - 1973
7.Dr. George Jacob 1973 - 1974
8. Prof. Satish Chandra 1976 - 1981
9. Dr (Smt) Madhuri R Shah 1981 - 1986
10. Prof. Yashpal 1986 - 1991
11. Dr Manmohan Singh 1991- 1991
12. Prof. G. Ram Reddy 1991 - 1995
13. Dr (Miss) Armaity S Desai 1995 - 1999
14. Dr Hari Pratap Gautam1999 - 2002
15. Prof. Arun S. Nigavekar 2002 - 2005
16. Prof. Sukhadeo Thorat 2006 - 2011
17. Prof. Ved Prakash 2013 - 2017
18. Prof. D. P. Singh 2018 - 2021

Former Vice - Chairpersons

S.No Vice -Chairman's Name Periods
1. Prof. Satish Chandra 1973 - 1976
2. Prof. B.Ramachandra Rao 1976 - 1982
3. Prof. Rais Ahmed 1982 -1985
4. Prof. K. Satchinanda Murthy 1986 - 1989
5. Prof. S.K. Khanna 1990 - 1993
6. Prof N.C.Mathur 1994- 1998
7. Dr Hari Pratap Gautam 1999 - 1999
8. Prof. Arun S. Nigavekar 2000 - 2002
9. Prof. V.N. Rajsekharan Pillai 2003 - 2006
10. Prof. (Dr.) Mool Chand Sharma2006 - 2009
11. Prof. Ved Prakash2009 - 2013
12. Prof. H. Devaraj 2013 - 2016
13. Prof. Bhushan Patwardhan 2018 - 2021

^TOP

Former Secrataries

S.No Secratary's Name Periods
1. Shri Samuel Mathai 1953 - 1963
2. Shri K L Joshi 1963 - 1967
3. Dr P J Phillip 1967 - 1971
4. Shri R K Chhabra 1971- 1983
5. Prof. S.K. Khanna 1984 - 1990
6. Shri Y.N. Chaturvedi 1991 - 1993
7. Shri Inderjeet Khanna 1993 - 1996
8. Dr. G.D. Sharma 1996 - 1999
9. Prof. Ved Prakash 2002 - 2005
10. Prof. Mool Chand Sharma 2005 - 2006
11. Dr. Raju Sharma 2008 - 2008
12. Dr Akhilesh Gupta 2012 - 2013
13. Prof. Dr. Jaspal Singh Sandhu 2014 - 2017
14. Prof. Rajnish Jain 2018 - 2023

^TOP