Home /

University Grants Commission

Sr No Chairpersons Name Periods
1 Dr. Shanti Swarup Bhatnagar 1953 - 1955
2 Shri Humayun Kabir 1955 - 1956
3 Pt. Hridaynath Kunzru 1956 - 1956
4 Shri C.D. Deshmukh 1956 - 1961
5 Dr.V.S. Krishna 1961 - 1961
6 Dr. D.S.Kothari 1961 - 1973
7 Dr. George Jacob 1973 - 1974
8 Prof. Satish Chandra 1976 - 1981
9 Dr (Smt) Madhuri R Shah 1981 - 1986
10 Prof. Yashpal 1986 - 1991
11 Dr Manmohan Singh 1991- 1991
12 Prof. G. Ram Reddy 1991 - 1995
13 Dr (Miss) Armaity S Desai 1995 - 1999
14 Dr Hari Pratap Gautam 1999 - 2002
15 Prof. Arun S. Nigavekar 2002 - 2005
16 Prof. Sukhadeo Thorat 2006 - 2011
17 Prof. Ved Prakash 2013 - 2017
18 Prof. D. P. Singh 2018 - 2021
Sr No Chairpersons Name Periods
1 Prof. Satish Chandra 1973 - 1976
2 Prof. B.Ramachandra Rao 1976 - 1982
3 Prof. Rais Ahmed 1982 -1985
4 Prof. K. Satchinanda Murthy 1986 - 1989
5 Prof. S.K. Khanna 1990 - 1993
6 Prof N.C.Mathur 1994- 1998
7 Dr Hari Pratap Gautam 1999 - 1999
8 Prof. Arun S. Nigavekar 2000 - 2002
9 Prof. V.N. Rajsekharan Pillai 2003 - 2006
10 Prof. (Dr.) Mool Chand Sharma 2006 - 2009
11 Prof. Ved Prakash 2009 - 2013
12 Prof. H. Devaraj 2013 - 2016
13 Prof. Bhushan Patwardhan 2018 - 2021
Sr No Chairpersons Name Periods
1 Shri Samuel Mathai 1953 - 1963
2 Shri K L Joshi 1963 - 1967
3 Dr P J Phillip 1967 - 1971
4 Shri R K Chhabra 1971- 1983
5 Prof. S.K. Khanna 1984 - 1990
6 Shri Y.N. Chaturvedi 1991 - 1993
7 Shri Inderjeet Khanna 1993 - 1996
8 Dr. G.D. Sharma 1996 - 1999
9 Prof. Ved Prakash 2002 - 2005
10 Prof. Mool Chand Sharma 2005 - 2006
11 Dr. Raju Sharma 2008 - 2008
12 Dr Akhilesh Gupta 2012 - 2013
13 Prof. Dr. Jaspal Singh Sandhu 2014 - 2017
14 Prof. Rajnish Jain 2018 - 2023