Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya
At: Kathadih, Po: Sunder Nagar, Raipur , Chhattisgarh- 492013

1.

University Contact Information

Phone No: 0771- 2779202, 6499184, 6499187,
E-mail: kulsachiv@ktujm.ac.in
Website: http://www.ktujm.ac.in

2.

VC's Information

VC Name: Prof. Baldev Bhai Sharma
Phone No (O): 07712779201
Phone No (R):
Fax No:
Mob No:
E-mail: kulpati@ktujm.ac.in

3.

Registrar's Information

Reg. Name: Dr. Anand Shankar Bahadur
Phone No (O): 07712779202
Phone No (R):
Fax No:
Mob No:
E-mail: kulsachiv@ktujm.ac.in