Sri Sri University
Ward No – 3, Sandhapur, Godi Sahi, Cuttack Vidhayadharpur, Odisha 754006 Godi Sahi, Ward No. 3 Cuttack Odisha., Orissa - 754006

1.

University Contact Information

Phone No: 0674-6611184,
E-mail: info@srisriuniversity.edu.in
Website: http://srisriuniversity.edu.in

2.

VC's Information

VC Name: Prof.(Dr.) Ajay Kumar Singh
Phone No (O): 9810108767
Phone No (R): Null
Fax No: 0674-6611104
Mob No: 9.81011e+009
E-mail: vc@srisriuniversity.edu.in

3.

Registrar's Information

Reg. Name: Prof. (Dr.) B.R.Sharma
Phone No (O): 9078800132
Phone No (R): Null
Fax No: 0674-6611104
Mob No: 9.0788e+009
E-mail: executiveregistrar@srisriuniversity.edu.in