Karnataka State Law University
Navanagar, Hubli-580025 Karnataka , Karnataka -

1.

University Contact Information

Phone No: 0836-2222392 , 0836 2223392
E-mail: kslu.registrar@gmail.com
Website: https://kslu.karnataka.gov.in/

2.

VC's Information

VC Name: Prof. P. Ishwara Bhat
Phone No (O): 0836-2222079
Phone No (R):
Fax No: 0836-2222261
Mob No:
E-mail: ksluvc@karnataka.gov.in

3.

Registrar's Information

Reg. Name: Mr. Mohammed Zubair N.
Phone No (O): 0836-2222392
Phone No (R):
Fax No: 0836-2323151
Mob No:
E-mail: ksluregistrar@karnataka.gov.in,kslu.registrar@gmail.com