Al-Karim University
Al-Karim University, Katihar Purnea Road, Sirsa, Karim Bagh, Katihar (Bihar) Sirsa, Karim Bagh Katihar, Bihar - 854106

1.

University Contact Information

Phone No: ,
E-mail:
Website: https://www.alkarimuniversity.edu.in/

2.

VC's Information

VC Name: Prof. (Dr.) Akhilesh Kumar
Phone No (O): 06452249921
Phone No (R):
Fax No:
Mob No: 9.43021e+009
E-mail: vc@alkarimuniversity.edu.in

3.

Registrar's Information

Reg. Name: Dr. Anand Prasad
Phone No (O): 06452249922
Phone No (R):
Fax No:
Mob No: 9.43188e+009
E-mail: registrar@alkarimuniversity.edu.in