Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya
Krishinagar Jabalpur-482 004. , Madhya Pradesh -

1.

University Contact Information

Phone No: 0761-2681200, 0761-2681608, 0761-2353314
E-mail: skjain_jnau@yahoo.com
Website: http://www.jnkvv.nic.in

2.

VC's Information

VC Name: Dr. Vijay Singh Tomar
Phone No (O): 0761 - 2681706, 2681809
Phone No (R):
Fax No: 0761 - 2681389
Mob No:
E-mail: vst.vcjnkvv@gmail.com

3.

Registrar's Information

Reg. Name: Rajesh Paliwal
Phone No (O): 0761-2681778
Phone No (R):
Fax No: 0761-2681778
Mob No:
E-mail: