Karnataka Samskrit University
Sri Chamarajendra Sanskrit College campus, Pampa Mahakavi Road,Chamarajpet Bangalore, Karnataka - 580018

1.

University Contact Information

Phone No: 080-2670 1303,
E-mail: karnatakasanskrituniversity@gmail.com
Website: http://www.ksu.ac.in

2.

VC's Information

VC Name: Prof.K E Devanathan
Phone No (O): 080-2670 1303
Phone No (R):
Fax No:
Mob No:
E-mail: ked0410@gmail.com, vc.ksu2014@gmail.com

3.

Registrar's Information

Reg. Name: Prof. M Kotresh
Phone No (O): 080-26705387
Phone No (R):
Fax No:
Mob No:
E-mail: drkotreshm@gmail.com