ITM University
Uparwara, Teh.- Abhanpur Naya Raipur, Distt. Raipur , Chhattisgarh- 493 661

1.

University Contact Information

Phone No: 0771-3092600, 1800-209-9727
E-mail: registrar@itmuniversity.org
Website: http://www.itmuniversity.org

2.

VC's Information

VC Name: Prof. (Dr.) Vikas Singh
Phone No (O): Null
Phone No (R): Null
Fax No: Null
Mob No: Null
E-mail: registrar@itmuniversity.org

3.

Registrar's Information

Reg. Name: Dr. R. Nesamoorthy
Phone No (O): Null
Phone No (R): Null
Fax No: Null
Mob No: 8433610393
E-mail: registrar@itmuniversity.org