Mahapurusha Srimanta Sankaradeva Viswavidyalaya
rimanta Sankardeva Sangha Complex Haladhar Bhuyan Path, Kalongpar, Nagaon, PIN-782 001, Assam, India Kalongpar Nagaon, Assam - 782001

1.

University Contact Information

Phone No: 09435052648, 03672-231146
E-mail: mssvnagaon@gmail.com
Website: http://www.sankaradeva.com

2.

VC's Information

VC Name: Dr Hitesh Deka
Phone No (O):
Phone No (R):
Fax No:
Mob No:
E-mail: vcmssv@gmail.com

3.

Registrar's Information

Reg. Name: Dr Mrinal Kumar Borah
Phone No (O):
Phone No (R):
Fax No:
Mob No:
E-mail: registrarmssv@gmail.com